Herhangi bir dış finansman kaynağından hibe alınması ve bunların takibine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

"Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu Kapsamında Hazine Müsteşarlığı Tarafından Türkiye Cumhuriyeti Adına Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve Hibelerin Takibine Dair Yönetmelik", Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alınan hibelerin izlenmesi sürecinde hibe anlaşmasının imzalanmasını takiben, Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünce anlaşmanın bilgi sistemine kaydı yapılıp Dış Finansman Numarası alındıktan sonra Dış Finansman Bildirim Formu düzenlenecek ve anlaşmayla birlikte Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne iletilecek. Ayrıca söz konusu formun bir örneği de ilgili kullanıcı kurum ve kuruluşlara gönderilecek.

Hibelere ilişkin kullanımlar hibe veren taraftan alınan bildirimler esas alınarak, Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünce bilgi sistemine kaydedilecek ve Genel Bütçeli İdareler ve Genel Bütçe Dışı İdareler Hibe Kullanım Belgesi düzenlenecek.

Hibeden kullanımların tamamlandığına ve hibe anlaşması kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiğine ilişkin bilgi, hibe veren tarafın bildirimi üzerine Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne iletilecek. Ancak bu bildirimin hibe veren taraftan temin edilememesi halinde bu durum Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve hibeden kullanımların tamamlandığına ilişkin bilgi, kullanıcı kurum veya kuruluştan temin edilebilecek.

Hibe kullanımının amacına ve usulüne uygun şekilde yapılmaması durumunda kullanıcı kurum veya kuruluş genel bütçe kapsamı dışında ise hibenin alındığı dış finansman kaynağı tarafından Müsteşarlığa yansıtılacak her türlü ödeme, aynı koşullar ile kullanıcı kurum veya kuruluşa aksettirilecek.

Kullanıcı kurum veya kuruluşun genel bütçe kapsamında yer alması halinde, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yetkili mercilerce gerekli işlemler tesis edilerek Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne bilgi verilecek.

Avrupa Birliği'nden alınan hibeler; ayni nitelikli hibeler ile Türkiye tarafından verilen savunma ve güvenlik amaçlı hibeler bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutuldu.

Yönetmelikle, 28 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve Hibelerin Takibine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.