Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişim sermayesi fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı 2 milyar lirayı geçemeyecek.

Sermaye şirketlerine veya projelere finansman sağlayan girişim  sermayesi fonlarına Hazine Müsteşarlığının bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin  usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin mükerrer  sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Müsteşarlık tarafından girişim sermayesi fonlarına kaynak  sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan duyuru metni Hazine  Müsteşarlığı'nın internet sayfasında yayınlanacak. Her bir duyuru metninde  Müsteşarlıkça fonlara sağlanacak kaynağın üst sınırı, tahsis edilecek kaynağın  kullanım amacı, finansman türü ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar belirtilecek.

Portföy yöneticisinin en az 5 farklı şirkete yatırım yapmış olması  veya yatırım kararı almış olması, yatırım yaptığı şirketlerin en az birinden son  10 yıl içinde kar ederek çıkış yapmış olması veya bu nitelikleri haiz en az bir  kişinin olduğu bir yönetim ekibine sürekli sahip olması gerekecek.

Müsteşarlık fon yönetimi alanında tecrübe kazanılması amacıyla ilk  defa girişim sermayesi fonu kuracaklar için, fonun en az yüzde 50’sinin diğer  yatırımcılar tarafından taahhüt edilmesi koşuluyla bu hükümleri  uygulamayabilecek.

Başvurular değerlendirilirken, "portföy yöneticisinin girişim  sermayesi veya özel sermaye fonları alanındaki tecrübesi, daha önce  gerçekleştirdiği yatırımlarından elde ettiği getiri ve bu getirinin toplam  yatırıma oranı, girişim sermayesi fonunun yönetim masrafları, diğer yatırımcılar  tarafından girişim sermayesi fonuna taahhüt edilen tutarın Müsteşarlıkça taahhüt  edilen tutara oranı" göz önüne alınacak.

Her bir duyuru sonunda gelen başvurular, girişim sermayesi fonu  değerlendirme komitesi tarafından incelenerek değerlendirilecek. Girişim  sermayesi fonu değerlendirme komitesi tarafından oluşturulan görüş, Hazine  Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakana arz edilecek. Her bir duyuru sonunda gelen  başvurularla ilgili olarak portföy yöneticisini, finansman tutarını ve türünü  belirlemeye bakan yetkili olacak.

Girişim sermayesi fonu değerlendirme komitesi, her bir duyuru için  bakan tarafından belirlenecek finans, ekonomi, yatırım ve girişim sermayesi  alanlarından birinde tecrübeli 5 üyeden oluşacak.

TAAHHÜT EDİLECEK KAYNAK 2 MİLYAR LİRAYI GEÇMEYECEK

Hazine Müsteşarlığı'nın girişim sermayesi fonuna taahhüt ettiği tutar,  fona taahhüt edilen toplam tutarın yüzde 30’unu geçemeyecek. İlk defa kurulacak  girişim sermayesi fonları için taahhüt tutar, fona taahhüt edilen toplam tutarın  yüzde 50’sini geçemeyecek. Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan bu oranları  yüzde 50'sine kadar arttırmaya yetkili olacak.

Müsteşarlık tarafından 31 Aralık 2023 tarihine kadar girişim sermayesi  fonlarına taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı, fonlara ödenecek masraf,  ücretler ve yabancı para cinsinden taahhütte bulunulması durumunda oluşabilecek  kur farkları hariç 2 milyar lirayı geçemeyecek.

Müsteşarlık bu tutan bir defada veya birden fazla dilimler halinde  kullanabilecek. 31 Aralık 2023 sonrasındaki her 5'er yıllık dönem için taahhüt  edilecek tutarı Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Taahhüt edilen tutarlardan dönemler itibarıyla girişim sermayesi  fonlarına aktarılacak miktarı belirlemeye ve aktarmaya Bakan yetkili olacak.  Kaynak taahhüdüne ilişkin ödeme Müsteşarlık bütçesine konulan ödenekten  karşılanacak.

Müsteşarlığın kaynak sağladığı girişim sermayesi fonları, nakit  aktarımı için Türkiye’de yerleşik bir bankada hesap açacak. Fonun talebi üzerine  yapılacak nakit aktarımları, Müsteşarlığın ilgili hesabından fonun Türkiye'deki  banka hesabına yapılacak. Fona sağlanacak finansmana ilişkin usul ve esasların  ayrıntıları, ana para ve kar paylaşımına ilişkin usul ve esasların ayrıntıları,  Müsteşarlık ile girişim sermayesi fonu arasında imzalanan protokolle  belirlenecek.

YATIRIM YAPILMAYACAK ALANLAR

Müsteşarlığın kaynak sağladığı girişim sermayesi fonları "tütün ve  alkollü içecek üretimi, savunma sanayii hariç silah ve cephane üretimi ve  ticareti, ana faaliyet konusu gayrimenkul olan alanlar, altyapı yatırımları,  kanunlarla yasaklanmış faaliyetler, protokolde yasaklı faaliyetler" olarak  belirtilen alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren ya da bu  alanlarda Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketlere doğrudan veya dolaylı yatırım  yapamayacak.

Girişim sermayesi fonlarına bir defaya mahsus olmak üzere  Müsteşarlıkça taahhüt edilen kaynağın en fazla yüzde 2’si kadar kuruluş masrafı  ödenebilecek. Müsteşarlık tarafından fonlara yıllık olarak ödenecek her türlü  ücret ve masraf, fonlara taahhüt edilen kaynağın yüzde 2,5’ini geçemeyecek.

Girişim sermayesi fonu tarafından yapılan yatırımlardan çıkışta ana  paranın üzerine kar elde edilmesi durumunda, Müsteşarlıkça portföy yöneticisine  ödenen performans ücreti, Müsteşarlığın katılma payı ölçüsünde hak ettiği kar  payının yüzde 20’sini aşamayacak

GÖZETİM VE DENETİM

Müsteşarlık tarafından kaynak sağlanan girişim sermayesi fonlarının  faaliyetleri Müsteşarlığın uygun göreceği bir bağımsız denetim şirketi tarafından  yıllık olarak denetlenecek. Müsteşarlık gerekli gördüğünde finansman sağladığı  fonları denetleyebilecek.

Girişim sermayesi fonların tabi olacağı kurallar ve uygulamaya ilişkin  hususlar Müsteşarlık ile fonlar arasında imzalanan protokolle belirlenecek..  Protokolün şartlarını tespit etmeye ve bu şartlar çerçevesinde taahhütte  bulunmaya Bakan yetkili olacak. Protokol tarihinden itibaren en fazla 1 yıl  içerisinde girişim sermayesi fonunun kurulmaması durumunda protokol iptal  olacak.